Baskarta (komplett)

New records are currently being added to this dataset, this process may take a while. Please note that visualizations might be incomplete in the meantime. Don't hesitate to refresh your page regularly!

Baskartan består av stadens grundläggande geografiska information och har den högsta detaljeringsnivå som används kommunövergripande inom stadsbyggnadsområdet. 
Kartan används även utanför stadens verksamhet inom bland annat planering och projektering.
Genom att tillhandahålla baskartan som öppen data, öppnar staden upp för en bredare användning och möjlighet till nya innovativa tillämpningar.

Tre av baskartans lager.

Innehåll

Baskartan innehåller bland annat:

 • Byggnader
 • Kommunikation
 • Markanvändning
 • Adresser
 • Registerkarta (fastighetsgränser och rättigheter mm) 
  OBS! Informationen i registerkartan har ingen rättsverkan och kan ha bristfällig lägesnoggrannhet. Vid krav på exakt information bör kontroll med stöd av beslutshandlingar ske.

Åtkomst

Baskartan laddas ner via http://kartor.helsingborg.se/oppnageodata/baskarta.php

Format och objektmodell

Baskartan levereras som en zip-fil innehållande en geojson-fil per objekttyp. Koordinatsystem är SWEREF99 13 30. Filerna är en direkt export från Helsingborgs stadsbyggnadsförvaltnings databas och är namngivna på följande sätt:

<TEMA>.<TABELLNAMN>.geojson

Exempel:

Bebyggelse.MAPBUILDING.geojson

I vissa fall innehåller objekten subtyper. Suptypens namn återfinns i sådana fall i attributet geodb_subtype_name. MAPBUILDING har till exempel subtyper:

"Bostad", "Övrig byggnad", "Komplementbyggnad", ...

Objekttyper har ibland attribut som kommer från domäner. Då kan ett värde representeras i en siffra istället för att spara en sträng om och om igen. Vid exporten har vi exploderat domänerna med suffixet “_resolved” så att de ändå går att se i klartext.

"PURPOSE":10, "PURPOSE_resolved":"Småhus - friliggande"

Tabellerna i tema “Registerkarta” har en särskild benämning med två bokstäver. Exempel:

Registerkarta.AQ

För att förstå innehållet i de tabellerna kan det hjälpa att undersöka attributet “dep” där en mer läsbar beskrivning anges.

Fullständig dokumentation på registerkartan saknas i dagsläget. Dock tillhandahåller Lantmäteriet liknande produkter där tabellnamn finns. Se till exempel:

https://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-oc...

Metadata

En mappning för att översätta tabellnamn till svenska hittas här. Struktur:

[   {     "Geoobjektklass":"Anläggning, punkt",     "Geoobjektklass engelska":"MAPCONSTRUCTIONP"   },   ... ]

Uppdateringsfrekvens

Zipfilen uppdateras varje vecka, natten mellan lördag och söndag. I zipfilen finns en mapp metadata. I den ligger readme.txt som innehåller en datumstämpel som berättar när den faktiska exporten gjordes.

FAQ baskarta

Hur kan jag titta på kartan utan något särskilt program?

Ladda ner zip-filen och packa upp den. Sök på “geojson viewer” i din webläsare. Till exempel finns http://www.mapshaper.org/. Dra in och släpp en geojson fil för att visa den.

Kan jag använda baskartan i mitt CAD-system?

Plugin/app finns till Autodesk. https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=5...

Kan jag använda baskartan i mitt GIS?

 • QGIS har bra stöd för geojson.
 • ArcMap kräver tillägget Data Interopability.
 • FME kan läsa och konvertera.

Kan jag konvertera geojson till shape?

Flera gratistjänster finns tillgängliga för att konvertera till shape. Bland annat http://www.mapshaper.org/.

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.