{{ ctx.nhits | number }} record

{{ ctx.nhits | number }} record

Active filters

No active filters

Filters

Toponímia Illes Balears

(CA): El mapa base les Illes Balears és una cartografia a totes les escales dels territori Balear. S'han utilizat els mapes topogràfics vigents generalitzats per les escales més petites, i una adaptació dels mateixos topogràfics al model de dades vigent per escales grans. També inclou la xarxa de vials i carreteres vigent. (ES): El mapa base las Islas Baleares es una cartografía a todas las escalas de los territorio Balear. Se han utilizado los mapas topográficos vigentes generalizados para las escalas más pequeñas, y una adaptación de los mismos topográficos al modelo de datos vigente para escalas grandes. También incluye la red de viales y carreteras vigente.(EN): The base map of the Balearic Islands is a cartography on all the scales of the Balearic Islands. Widespread topographic maps used for smaller scales have been used, and an adaptation of the same topographies to the current data model for large scales. It also includes the network of roads and roads in force

Dataset schema

JSON Schema

The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.